Informacijos tel. +370 458 32202     Adresas: J. Biliūno g. 2, Rokiškis, LT-42105

Image Alt
  /  Brandumo įvertinimas

„Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą  dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Rekomenduojama kreiptis ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo galimybes). Tarnyba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos pateikia rekomendacijas tėvams (globėjams) dėl vaiko pasirengimo mokytis“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK – 2173 patvirtintas „Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas” nustato vaiko brandumo įvertinimo atvejus, brandumo įvertinimo procedūras, įvertinimo rezultatų panaudojimą.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-971 patvirtintas tvarkos aprašo pakeitimas: „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. Spalio 29 d. Įsakymo nr. ISAK- 2173 „Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo” pakeitimo“.

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo