Informacijos tel. +370 458 32202     Adresas: J. Biliūno g. 2, Rokiškis, LT-42105

Image Alt
  /  Projektinė veikla

Dalyvavimas projektinėje veikloje ir jų įgyvendinimas:

 

ROKIŠKIO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 2022 m. 

> Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pagal 2022 metų strateginio veiklos plano priemonę ,,Sveikatos priežiūros rėmimas, įgyvendinant Visuomenės sveikatos rėmimo programą“ skirta 5000,00 Eur. ,,Švietimo pagalbos specialistų ir tėvų įgalinimas padėti vaikui“ veiklos priemonių įsigijimui. Projekto sutartis 2022 m. birželio 3 d. Nr. VS-284.
Įsigytos interaktyvios grindys, priemonė ugdymo procesų lavinimui, vaiko elgesio korekcijos tikslų įgyvendinimui.
Projekto dalyviai ugdymo įstaigų pedagogai / specialistai ir tėvai (globėjai/rūpintojai), auginantys vaikus, turinčius įvairiapusių raidos bei elgesio ir emocijų sutrikimų.
Tikslas: Visuomenės psichinės sveikatos stiprinimas, žinių, įgūdžių ir mokėjimų praktinis pritaikymas panaudojant metodines ir technines priemones.
Uždaviniai: Metodinės priemonės įsigijimas ir panaudojimas emocinės įtampos mažinimui, dėmesiui koncentracijai.

 

 

Nuo 2021 m. birželio mėn. 1 d. iki 2022 m. balandžio mėn. 30 d.  pagal bendradarbiavimo sutartį su Nacionalinės švietimo agentūra, vykdomas Projektas ,,Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ .

Tikslas: užtikrintų prieinamą ir kokybišką ugdymąsi SUP turintiems mokiniams, pripažįstant ir gerbiant įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir poreikius bei sudaryti sėkmingas sąlygas mokinių, pedagogų ir tėvų bendradarbiavimui.

Uždaviniai:

  • padėti vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, jų tėvams (globėjams/rūpintojams), pedagogams, Švietimo pagalbos specialistams, spręsti socialines pedagogines problemas, pasiekti kiekvieną mokinį, kuriam reikalinga socialinė pedagoginė pagalba.
  • Teikti individualią ir grupinę pagalbą SUP turintiems vaikams, kurios metu bus ugdomi vaikų socialiniai įgūdžiai bei lavinamos emocinės kompetencijos.
  • Vykdyti šviečiamąją veiklą, kurios metu formuosis Rokiškio rajono bendruomenės teigiamas požiūris į įtraukiojo ugdymo galimybes.

 

> Nuo 2021 m. spalio mėnesį, pasibaigus mokymams, planuojamas projekto įgyvendinimas ,,Turi profesiją turi ateitį!“ 09.4.1-ESFA-V-735-01-001 veiklos Nr. 3.1. ,,Įrankių, skirtų mokinių turinčių, specialiųjų ugdymosi poreikių, profesiniam kryptingumui įvertinti įsigijimas ir mokymų jais naudotis organizavimas“.

 

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pagal 2021 metų strateginio veiklos plano priemonę ,, Sveikatos priežiūros rėmimas, įgyvendinant Visuomenės sveikatos rėmimo programą“ skirta 5000,00 Eur. veiklai projektui ,,Švietimo pagalbos specialistų ir tėvų įgalinimas padėti vaikui“ samdomų lektorių, dėstytojų, ekspertų darbui – mokymams finansuoti.

 


 

Dalyvavimas projektinėje veikloje ir jų įgyvendinimas:

 

ROKIŠKIO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS PROJEKTAS

„GABIŲ VAIKŲ ASMENYBĖS SKLAIDA PER SAVĘS PAŽINIMĄ, SAVIREALIZACIJĄ IR AKTUALIZACIJĄ“

2008-2020 m.

Pagrindinis  tikslas – plėtoti mokinių gebėjimų atpažinimą,  motyvuojant  mokinius   vystyti įgimtus ir įgytus gebėjimus. Tinkamai juos ugdyti, siekiant asmenybės saviaktualizacijos ir realizacijos.

PROJEKTO EIGA

I uždavinys –  2008–2018 m. Rengti  rajoninius konkursus „Gabiausias metų mokinys“ , formuojant  pozityvų visuomenės požiūrį į gabius vaikus.

II uždavinys – 2018–2020 m.  atpažinti  ir įvertinti gabius vaikus, skatinti jų  akademinį ugdymą, papildant mokymo turinį įdomesnėmis, įvairesnėmis, kūrybiškumą skatinančiomis užduotimis.

III uždavinys –  įtraukti rajono mokytojus į projekto „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001 veiklą,  įgalinant ir motyvuojant mokytojus ir psichologus, atpažinti mokinių gebėjimus ir atpažinus juos tinkamai ugdyti.

Siekiami rezultatai skaičiais: 

  1. Pravesta 10 rajoninių konkursų „Gabiausias metų mokinys“, kiekvienais metais atrinkti ir apdovanoti 3 rajono konkurso nugalėtojai. Iš viso 30 mokinių. 2008-2018
  2. Organizuotas papildomas neformalus ugdymas: išvykos, susitikimai su įžymiais žmonėmis, diskusijos;
  3. Visose Rokiškio rajono gimnazijose atliktas gabiųjų vaikų atpažinimas ir įvertinimas. 60 rajono pedagogų įtraukti į projekto „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001 veiklą pakels kvalifikaciją.

PARTNERIAI

Rokiškio rajono  Obelių, Juodupės, Pandėlio, Kamajų  A. Strazdo, J. Tumo Vaižganto gimnazijos.

_______________________________________________________________________________________

Nuo 2018 m. pagal bendradarbiavimo sutartį Nr. 3ESF3-148 su specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, Rokiškio pedagoginė psichologinė tarnyba (projekto partneris) vykdo 2014-2020 m. Europos sąjungos finansuojamą valstybės planavimo projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimais II“ .

_______________________________________________________________________________________

2018 – 2019 m. Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos  finansavimo sveikatinimo projektas „Padėkime vaikams augti laimingiems ir saugiems“ vaikų ir paauglių socialinių emocinių kompetencijų ugdymas, psichologinio atsparumo didinimas, veiklas vykdė PPT socialinė pedagogė Aistė Šiupinytė ir psichologė Irena Zabulienė.

_______________________________________________________________________________________

2007 metais iš Europos struktūrinių fondų, vykdant nacionalinį projektą „Pedagoginių psichologinių tarnybų plėtra“, ir iš savivaldybės lėšų atlikta pastato renovacija bei patalpų vidaus remontas.

Įgyvendinamas projektas: „Pedagoginių psichologinių  tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių psichologų, logopedų, specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų darbo aplinkos modernizavimas“. Renovuota PPT salė už 20 000 litų įsigyta baldų,  techninių ir kitų priemonių darbo vietų modernizaimui .

,,Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“ .Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-002.

“Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra‘‘. Vaiko kalbos raidos vertinimo metodikos rengimas. SPPC 2010-11-02 Nr. (10.11) 5ESF2-49

„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrims ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme ( etapas)“ Nr. VPI-2.3-ŠMM-01-002.

Comenius Regio partnerystės projektas„ Smurto prevencija mokykloje“ LLP-COM-RP-2011-LT,00005/BS-229

„ Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra“ krizių valdymo konsultantų rengimo programa. VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centras (JPPC) Nr.112  II etapas.

Dalyvavimas VU projekte „ Gabių mokinių atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir taikymas“ (VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-004)

Projektas  Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-52-003 “Rokiškio rajono savivaldybės politikų, administracijos ir įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas”

Jaunimo psichologinės paramos centro vykdomuose mokymuose „ Savižudybių prevencija mokykloje“

Paramos vaikams centro vykdomuose mokymuose „ Krizių ir probleminių situacijų valdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedros pagal Europos Socialinio fondo finansuojamą projektą”Gabių vaikų atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir taikymas” (VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-004) organizuojamus mokymus „Gabių mokinių atpažinimas: standartizuotų BIS-HB ir TCT-DP testų taikymas“.

“Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ Nr. VPI- 2.3-ŠMM-03-V.02-001 programa”Ankstyvoji intervencija mokykloje”

Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-002. II etapas.

SPPC projektas “Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra‘‘. Vaiko kalbos raidos vertinimo metodikos rengimas. IIetapas

SPPC 2010-11-02 Nr. (10.11) 5ESF2-49

“Comenius Regio partnerystės projektas Smurto prevencija mokykloje” LLP-COM-RP-2011-LT,00005/BS-229

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamo projekto „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas” (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-002), mokymuose „Intelekto įvertinimas WPPSI-IV”.

_______________________________________________________________________________________